Sempozyuma davet

Yazdır

Ho?geldiniz,

?nteroperabilite, bilgi sistemlerinin kurum içinde ve kurumlar aras?nda ortak standartlar çerçevesinde veri al??veri?i yapabilmesi, birlikte çal??abilmesini ifade ediyor. Sa?l?k bili?iminin ba?lang?c?ndan beri gündemde olan, önemi hiç azalmayan bu konu, ayn? kongre merkezinde paralel olarak yap?lacak Connecthaton ve IHE World Summit toplant?lar? ile de uyum gösteriyor.
Sempozyumumuzda, ülkemizde ve dünyada gündemde olan sa?l?k bili?imi konular?n?n ele al?naca?? toplant?lar olacak. Kat?l?mc?lara ve ülkemize katk?s? olmas? amac?yla haz?rland???m?z bu toplant?ya sa?l?k bili?imi ile ilgili herkesi bekliyoruz.

Düzenleme Kurulu ad?na,

Yrd. Doç. Dr. Kemal Hakan Gülkesen

Sempozyum Ba?kan?

2012. Tıp Bilişimi Derneği
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker